Загальні правила та умови

1. Предмет

1.1. Предметом наведених нижче загальних умов (GTC) є всі поставки та послуги від SillSoft.

1.2. Детальний опис послуг, що надаються, можна знайти в тендерній документації, проектних контрактах, додатках до них та описі послуг від SillSoft.

2. Область застосування

2.1. SillSoft надає свої послуги клієнтам (далі - клієнт) виключно на основі цих умов, якщо інше не передбачено договором між сторонами та за умови, що клієнт є підприємцем у розумінні розділу 14 німецького Цивільний кодекс (BGB) або юридична особа публічного права.

2.2. Ці умови також застосовуються до всіх майбутніх ділових відносин між договірними партнерами без необхідності окремої угоди.

2.3. Загальні положення та умови клієнта або третіх осіб застосовуються лише в тих випадках, коли компанія SillSoft погодилася з ними в письмовій формі.

2.4. Розміщуючи замовлення, клієнт однозначно приймає ці умови.

3. Укладення договору

3.1. Договір укладається шляхом письмового або електронного підтвердження пропозиції замовником, письмового або електронного підтвердження замовлення SillSoft або укладення договору між сторонами.

3.2. Пропозиції SillSoft втрачають свою дійсність через два тижні з дати випуску.

3.3. Пропозиція, зроблена SillSoft клієнту, не може бути доступна третім особам повністю або частково без попередньої письмової згоди SillSoft.

3.4. Усі роботи та послуги, надані замовнику до укладення договору, залишаються власністю SillSoft і не можуть бути доступні третім особам без попередньої письмової згоди SillSoft.

3.5. Будь-яка письмова, усна або непряма інструкція клієнта або його уповноваженого представника щодо виконання SillSoft вважається розміщенням замовлення.

4. Обсяг послуг

4.1. Обсяг послуг, які SillSoft надає замовнику, можна знайти в описі послуг відповідної пропозиції. Це також включає всі додаткові вимоги та описи послуг, які доповнюють або уточнюють послуги, згадані в пропозиції.

4.2. Усі вимоги та описи послуг передаються в SillSoftin у письмовій чи електронній формі або створюються та узгоджуються разом із замовником, відокремлюються один від одного та записуються у формі, яка потрібна SillSoft (наприклад, як «Історія користувача»). Усі пов’язані дії SillSoft є частиною оплачуваних послуг і виставляються за звичайною погодинною ставкою. Це також включає подальшу специфікацію, коригування та розширення описів вимог замовника, зареєстрованих до того часу.

4.3. На основі специфікацій, записаних у результаті аналізу вимог, SillSoft може створити опис можливих рішень для реалізації вимог замовника та узгодити його з замовником. Усі пов’язані дії також є частиною оплачуваних послуг і виставляються за звичайною погодинною ставкою.

4.4. SillSoft має право використовувати допомогу кваліфікованих допоміжних агентів (субпідрядників) для виконання контракту та передавати відповідні права та обов’язки їм як допоміжним агентам.

Якщо послуги таких третіх сторін не надаються вчасно або належним чином, SillSoft може надавати послуги лише із затримкою або відмовитися від договору. Клієнт повинен бути проінформований негайно, наскільки це можливо чи розумно. Відбір і моніторинг цих третіх осіб є відповідальністю SillSoft.

4.5. Послуги, прямо не зазначені в пропозиції, не є частиною контракту і не зобов'язані SillSoft, якщо вони також не були узгоджені в письмовій або електронній формі.

4.6. SillSoft зобов'язується постачати достатньо перевірене програмне забезпечення. Якщо інсталяція здійснюється замовником самостійно, замовник повинен попередньо виконати резервне копіювання даних. SillSoft не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним встановленням або недостатнім резервним копіюванням даних.

4.7. SillSoft не зобов’язаний надавати проміжні результати, такі як чернетки, макети, вихідні файли тощо.

4.8. SillSoft залишає за собою право вносити незначні та/або технічні відхилення від змісту договору за умови, що це не призведе до будь-яких економічних або технічних збитків для клієнта.

4.9. Наскільки це необхідно, SillSoft має право вимагати спільного використання сторонами договору програмного забезпечення для відстеження проблем і управління проектами.

4.10. SillSoft залишає за собою право прямо вимагати від клієнта покриття відповідних витрат.

4.11. Компанія SillSoft оцінює витрати відповідно до своїх знань і переконань на основі інформації, доступної на момент оцінки, яка часто є неповною та необов’язковою.

4.12. SillSoft надає договірне програмне забезпечення у виконуваній формі (об'єктний код). Вихідний код не є частиною контракту та надається лише за умови письмової чи електронної згоди. Випуск вихідного коду програмного забезпечення від сторонніх розробників не вимагається. Документація вихідного коду не потрібна, якщо це не було узгоджено письмово.

4.13. SillSoft бере на себе конфігурацію розрахунків податків лише за чітким запитом замовника, правильність розрахунків податків не гарантується. Замовник повинен переконатися в правильності розрахунків податку.

5. Зміни в послугах

5.1. Усі зміни чи доповнення до договору мають бути внесені в письмовій або електронній формі для набуття юридичної сили. Усні розпорядження або зміни є обов’язковими, лише якщо вони підтверджені SillSoft у письмовій або електронній формі протягом одного тижня, і клієнт не заперечує в письмовій чи електронній формі протягом тижня після отримання цього підтвердження.

5.2. SillSoft розгляне запит на зміну клієнта та його вплив на існуючу угоду. Обстеження оплачується за звичайною погодинною ставкою. SillSoft повідомляє клієнта про результат тесту. При цьому SillSoft або надасть детальну пропозицію щодо реалізації запиту на зміну, або пояснить, чому запит на зміну не може бути виконано.

5.3. Якщо зміна може бути здійснена відповідно до результатів перевірки, сторони узгоджують зміст пропозиції щодо впровадження запиту на зміну. Якщо згода буде досягнута, до контракту будуть внесені відповідні зміни. Якщо домовитися не вдається, первісний обсяг послуг залишається.

5.4. Узгоджені дати будуть відкладені, якщо і в тій мірі, в якій на них вплине зміна, яку вимагає замовник, беручи до уваги тривалість перевірки, рішення щодо пропозиції щодо зміни та, якщо це застосовно, час для запитів на зміни плюс відповідний підготовчий період. SillSoft повідомить клієнта про нові дати.

5.5. Клієнт повинен нести всі додаткові витрати, пов’язані зі змінами чи доповненнями, включаючи витрати на вже надані послуги або часткові послуги, які більше не потрібні. Застосовується звичайна погодинна ставка.

5.6. Якщо поточна робота показує, що зусилля, пов’язані з впровадженням, значно перевищать очікувані зусилля, і якщо причину можна побачити в невідповідному або неповному описі завдання, через що зусилля не можна було конкретно оцінити, тоді будь-які додаткові зусилля / Додаткові витрати будуть оцінені після перевірки здійсненності, і про додаткові витрати, що випливають, буде повідомлено замовнику та він повинен нести їх. Замовник також може вирішити не виконувати подальші роботи. Тоді винагорода базується на зусиллях, докладених до цього моменту часу.

6. Терміни оплати

6.1. Усі платежі мають бути здійснені без будь-яких відрахувань протягом семи днів після отримання рахунку-фактури від SillSoft. Дата отримання платежу компанією SillSoft є вирішальною. Залік проти зустрічних позовів дозволяється, лише якщо вимоги є безспірними.

6.2. Якщо авансові платежі, гарантійні депозити чи інші платежі не будуть здійснені після розумного пільгового періоду в два тижні, SillSoft може розірвати договір без попередження. Заявлення подальших прав зберігається, усі претензії SillSoft підлягають погашенню негайно в одній сумі.

6.3. SillSoft залишає за собою право стягувати початковий внесок у розмірі 30% узгодженої або орієнтовної суми контракту відразу після розміщення замовлення. Контракти з вартістю замовлення менше 1000,00 євро укладаються лише з передоплатою не менше 50%.

6.4. Якщо клієнт не сплачує суму рахунку-фактури, узгоджену в рахунку-фактурі, SillSoft має право стягнути пеню в розмірі 8% понад базову ставку.

6.5. SillSoft має право переуступати відкриті вимоги третім особам без згоди замовника. Якщо є підозра на погіршення фінансового становища клієнта, SillSoft має право вимагати авансовий платіж, банківські гарантії чи інше забезпечення.

6.6. Клієнт повинен подати будь-які заперечення щодо рахунків-фактур від SillSoft у письмовій формі до SillSoft протягом чотирьох тижнів після отримання рахунку-фактури. Після закінчення терміну заперечення можна висувати лише в тому випадку, якщо замовник не з власної вини перешкоджав дотриманню терміну.

6.7. Належний рахунок-фактура зазвичай надсилається електронною поштою, за умови, що інше не обумовлено в договорі. Якщо клієнт запитує надзвичайний рахунок-фактуру поштою, SillSoft стягує додаткову комісію в розмірі 5 євро, виставлену клієнту.

6.8. У зв’язку з дефектом клієнт може призупинити платежі лише пропорційно дефекту.

7. Компенсація

7.1. Оплата наданих послуг здійснюється в євро. Ціни не включають встановлений законом податок з продажу та вказуються в договорі, письмово або в електронному вигляді.

7.2. Якщо винагороду узгоджено на основі витраченого часу, вона розраховується на основі звітів про діяльність на основі фактично витраченого часу, який коригується відповідно до кваліфікації працівника, який працює на основі внутрішнього досвіду (щоб опосередковано виправити погодинну ставка за наймання менш кваліфікованих спеціалістів відповідно).

7.2.1. Якщо можна передбачити, що фактичні витрати перевищать письмово оцінені SillSoft більш ніж на двадцять (20) відсотків, SillSoft негайно повідомить клієнта про вищі витрати.

7.2.2. Час у дорозі розраховується як 50%, у вихідні та святкові дні – 100% робочого часу.

7.2.3. За бажанням замовника винагорода за послуги SillSoft може мати максимальний ліміт. У цьому випадку замовник усвідомлює, що послуги не можуть бути надані в повному обсязі, в бажаній формі або рівні деталізації.

7.2.4. SillSoft коригує ціни кожні півроку відповідно до загального розвитку витрат. Якщо згоди не досягнуто, обидві сторони можуть розірвати договір у позачерговому порядку з моменту підвищення ціни.

7.3. Якщо було узгоджено фіксовану винагороду, SillSoft має право на передоплату та відповідний мінімальний платіж на рахунок - на початку дії контракту 30%, за першу часткову поставку 20%, за другу часткову поставку 20% і решта 30% за повне надання послуги, якщо інше не обумовлено договором.

7.3.1. У разі фіксованої винагороди SillSoft має право на обґрунтоване збільшення початково узгодженої винагороди, якщо через неповну або неправильну інформацію або неналежну співпрацю з боку замовника робоче навантаження, яке необхідно виконати, значно перевищує оцінки, які SillSoft використовував під час укладення контракту. було укладено.

7.4. Якщо інше не погоджено з клієнтом, усі витрати, а також транспортні витрати, понесені SillSoftas у рамках замовлення, несе клієнт і буде передано за собівартістю.

7.5. Якщо послуга надається за бажанням клієнта в неробочий час SillSoft (з понеділка по п’ятницю, 8:00 – 17:00 за центральноєвропейським часом, крім святкових днів), послуги виставляються в подвійному розмірі погодинної ставки.

8. Обов'язок клієнта співпрацювати

8.1. Клієнт зобов’язаний у міру своїх можливостей підтримувати SillSoft у виконанні послуг, передбачених договором, своєчасно та безкоштовно для SillSoft, якщо це необхідно, зокрема, для отримання необхідних дозволів та інформації, для надання необхідні дані доступу, засоби зв’язку та з’єднання, а також апаратне та програмне забезпечення, під час налаштування безпечного віддаленого доступу та забезпечення доступу до необхідної інфраструктури та приміщень.

8.2. Замовник підтримує SillSoft, якщо в ході проекту виникають будь-які питання, при визначенні вимог і описів послуг (специфікацій), при наданні необхідної інформації, зображень, текстів і документів. Замовник перевіряє повноту виконання завдання, що має бути письмово зафіксовано після обговорення всіх деталей перед його виконанням. Клієнт підтримує SillSoftin, проводячи перевірки та гарантуючи якість послуг.

8.3. Вміст, який надає замовник, має бути доступним у загальному цифровому стандартному форматі, який можна негайно використовувати. Якщо вміст необхідно конвертувати, оптимізувати або додатково обробити в інший формат або відобразити, клієнт бере на себе понесені витрати за звичайною погодинною ставкою SillSoft.

8.4. Для належного виявлення та виправлення помилок передбачається, що клієнт не втручався в програму, інфраструктуру чи її конфігурації або не змінював їх, а також що вони працюють належним чином. Зокрема, необхідно, щоб помилка була достатньою мірою описана замовником (включаючи вказівку повідомлення про помилку) і, наскільки це можливо, була підтверджена скріншотами. Необхідно негайно повідомити про всі виявлені дефекти та пошкодження.

8.5. Послуги співпраці замовника завжди є основними сервісними зобов'язаннями і повинні здійснюватися замовником за власний рахунок. Якщо замовник не надає необхідну співпрацю невчасно чи не в узгоджений спосіб, наслідки, такі як затримки або додаткова робота, несе замовник.

8.6. Клієнт несе відповідальність за безпечне та надійне зберігання всієї конфіденційної інформації, ідентифікаторів користувачів, паролів або кодів доступу.

8.7. Клієнт не має права передавати ідентифікатори користувачів, паролі або коди доступу, надані SillSoft, третім особам.

8.8. Об’єкти, документи, системи, інфраструктура та інші матеріали, надані замовнику SillSoft протягом проекту, залишаються власністю SillSoft.

8.9. У зв’язку із замовленим проектом клієнт розміщуватиме замовлення в інших агентствах або постачальниках послуг лише після консультації та за погодженням із SillSoft.

8.10. Якщо SillSoft вважає це за необхідне, клієнт надає тестове середовище, яке дозволяє SillSoft надавати якісні послуги.

8.11. Використання послуг SillSoft третіми особами вимагає окремої письмової угоди. Клієнт не може претендувати на те, що SillSoft дозволяє використовувати його третіми особами.

8.12. Після виконання послуги SillSoft має право знищити документи, отримані від клієнта. На вимогу клієнта SillSoft поверне документи.

9. Управління проектами та забезпечення якості

9.1. Договірні сторони призначають лише одного керівника проекту протягом одного тижня після розміщення замовлення, який відповідатиме за виконання договірних зобов’язань зазначеної сторони.

9.2. Договірні сторони повинні негайно повідомляти одна одну про будь-які зміни в названих особах. Додаткові зусилля, що випливають з цього, повинні нести кожна відповідальна сторона за власний рахунок (наприклад, замовник або підрядник самостійно несе витрати на вказівки нового керівника проекту, замовник також несе витрати на нові вимоги, різні точки зору або роз’яснення старих вимог, представлених новим керівником проекту).

9.3. Керівники проекту погоджують прогрес, проблеми та перешкоди у виконанні контракту через регулярні проміжки часу, щоб мати можливість втрутитись у разі необхідності.

9.4. При необхідності контактна особа з боку замовника може залучати додаткових кваліфікованих співробітників для отримання інформації, але несе повну відповідальність за прийняття рішень з боку замовника. Якщо замовник не зазначає контактну особу або робить це недостатньо, відповідні завдання виконуватиме окремий співробітник SillSoft. Витрати на супутні додаткові роботи несе замовник.

9.5. Менеджери проекту з обох сторін несуть відповідальність за забезпечення якості послуг і робіт, що надаються. При необхідності керівник проекту замовника може залучити для цих цілей додатковий кваліфікований персонал.

9.6. Забезпечення якості з боку SillSoft здійснюється кваліфікованими тестувальниками, які визначаються внутрішньо з самого початку проекту. При необхідності вони можуть брати участь у зустрічах з клієнтами.

9.7. Діяльність у сфері управління проектами та забезпечення якості завжди є частиною послуг і виставляється за звичайною погодинною ставкою.

10. Прийняття

10.1. SillSoft має право на часткові поставки або часткові послуги. У разі необхідності вони будуть представлені для прийняття. До них належать: автономні фази проекту для виконання конкретних послуг (наприклад, концепція, дизайн, програмування, забезпечення якості, впровадження), автономні та, отже, функціональні частини (наприклад, програмування окремих модулів або функцій за допомогою програмного забезпечення, яке вже використовується). або планується до використання), самостійні документи або частини документів (наприклад, підготовка оцінок, досліджень, презентацій).

10.2. Клієнт негайно виконує будь-яке прийняття або часткове прийняття послуг, що надаються SillSoft, має право брати участь у кожному прийнятті.

10.3. На вимогу SillSoft клієнт також зобов’язаний прийняти чернетки та проміжні результати, за умови, що вони можуть бути обґрунтовано оцінені самостійно. Прийняття повинно бути здійснено протягом одного тижня. Замовник не має права відмовитися від приймання через незначні недоліки.

10.4. Якщо результат не приймається, замовник повинен надати SillSoft перелік усіх дефектів, які перешкоджають прийняттю, у письмовій або електронній формі. Після розумного періоду часу SillSoft має надати бездефектну та прийнятну версію послуги.

10.5. Якщо замовник не відхиляє або іншим чином не реагує на прийняття протягом двох тижнів після отримання повідомлення про готовність до прийняття, виконання вважається прийнятим.

10.6. Прийняття вважається таким, що відбулося, як тільки клієнт почав використовувати послуги та поставки від SillSoft.

10.7. Претензії з боку замовника під час приймання повинні бути оформлені письмово та підписані обома сторонами.

10.8. Якщо замовник відмовляється від прийняття, він буде не прийнятий. У разі затримки акцепту SillSoft має право або вимагати прийняття всього або частини контракту, або відмови від контракту, або вимагати компенсацію за невиконання.

10.9. Запити на зміни після схвалення означають зміну послуги та вважаються новою вимогою.

11. Відповідальність

11.1 У випадках грубої недбалості та простої недбалості під час порушення суттєвих договірних зобов’язань, а також у вимаганні відшкодування збитків замість виконання зобов’язань SillSoft несе відповідальність за звичайні, передбачувані збитки. В іншому випадку відповідальність за легку недбалість виключається.

11.2 Відповідальність, що виникає внаслідок прийняття гарантії або ризику закупівлі, через невиконання зобов’язань, унаслідок заподіяння шкоди життю, тілу та здоров’ю, відповідно до Закону про відповідальність за продукцію та обов’язкових законодавчих положень залишається незмінною.

11.3 Відповідальність SillSoft обмежується сумою вартості замовлення (власний внесок, за винятком попередньої роботи та матеріалів).

11.4 Наведені вище норми також застосовуються до особистої відповідальності працівників, представників і довірених агентів.

11.5 SillSoft не несе відповідальності за матеріали та вміст, надані клієнтом. SillSoft не зобов'язаний перевіряти матеріали та контент на можливі порушення законодавства, але своєчасно повідомить клієнта про будь-які значні ризики, які, на його думку, легко розпізнати.

11.6 У разі порушення прав третіх осіб, зокрема авторських прав та/або прав на торговельну марку, матеріалами та контентом, наданими клієнтом, відповідальність несе лише клієнт. Клієнт звільняє SillSoft від усіх претензій третіх сторін у зв’язку з такими порушеннями законодавства.

11.7 Клієнту відомо, що електронна пошта є відкритим носієм. SillSoft не несе відповідальності за конфіденційність електронних листів. За бажанням замовника комунікація може здійснюватися з використанням інших засобів масової інформації.

11.8. Клієнт несе відповідальність за резервне копіювання своїх даних (резервне копіювання), якщо це прямо не погоджено бути частиною послуги SillSoft. Це включає, зокрема, резервне копіювання своїх баз даних, які підтримуватиме SillSoft. Оскільки SillSoft створює резервну копію даних для власного захисту, це не призводить до гарантійної декларації чи юридичної вимоги клієнта щодо належного виконання. Така самостійно створена резервна копія буде видалена відразу після завершення роботи.

11.9. У разі втрати даних, за яку несе відповідальність SillSoft, SillSoft несе відповідальність лише за витрати на відтворення та відновлення, які були б понесені за умови належного резервного копіювання даних. SillSoft не несе відповідальності за втрату даних, якщо збиток спричинений тим, що клієнт не зміг виконати регулярне резервне копіювання даних і таким чином гарантувати, що втрачені дані можуть бути відновлені розумними зусиллями.

11.10 Відповідальність за втрачену вигоду виключається.

11.11 Відповідальність згідно із Законом про відповідальність за якість продукції залишається незмінною.

11.12 SillSoft не несе відповідальності за помилки та збої в системах з відкритим кодом і сторонніх програмах, які використовуються клієнтами, навіть у випадках, коли вони погіршують послуги SillSoft. А також для будь-яких вимог, очікуваних клієнтом, які SillSoft прямо не підтверджено.

11.13. Якщо SillSoft бере на себе гарантію щодо певних властивостей послуги, передбаченої договором, така гарантія є обов’язковою для SillSoft, лише якщо вона була заявлена в письмовій формі.

11.14. Обмеження або виключення відповідальності за цими положеннями та умовами також поширюється на особисту відповідальність установ SillSoft, співробітників та інших представників і довірених агентів SillSoft.

11.15. Усі претензії про відшкодування збитків закінчуються через дванадцять місяців від початку встановленого законом терміну позовної давності.

12. Права користування

12.1. Після повної виплати загальної суми винагороди SillSoft надає клієнту невиключне, без права передачі, без права субліцензування, тимчасово та просторово необмежене право використання захищених авторським правом творів, якщо інше не погоджено в електронному або письмовому вигляді. Робота, створена SillSoft, може використовуватися лише для типу використання, узгодженого в замовленні, і узгодженої мети в узгодженому обсязі. Інші чи більш широкі види використання дозволені лише за наявності чіткої згоди та можуть передбачати додаткову роботу (наприклад, інші базові умови для програмного забезпечення можуть встановлювати нові, суворіші вимоги).

12.2. Отримані роботи, захищені авторським правом, можуть бути оброблені без згоди SillSoft.

12.3. Оскільки авторські права не підлягають передачі, авторські права на отримані роботи залишаються за SillSoftt. SillSoft має право включати посилання на авторство у відповідних місцях на роботах, створених SillSoft, які не можуть бути видалені без згоди SillSoft.

12.4. Без окремої письмової угоди компанія SillSoft не зобов’язана публікувати проміжні результати, чернетки, макети, вихідні файли тощо, що веде до контрактних проектних послуг.

12.5. Оскільки сервіс SillSoft містить компоненти з відкритим кодом, передача прав відбувається лише в обсязі та відповідно до відповідної ліцензії на відкритий код. SillSoft чітко зазначає, що компоненти з відкритим кодом можуть використовуватися, оброблятися та підлягати утилізації лише в рамках відповідної ліцензії.

12.6. Пропозиції замовника та його інша співпраця не впливають на розмір винагороди та не створюють жодних співавторських прав.

13. Дати та терміни

13.1 Форс-мажорні обставини, трудові суперечки, дії уряду та інші непередбачені обставини, які не залежать від SillSoft, дозволяють подовжувати кінцеві терміни та змінювати дати надання послуг на час дії умови та в міру їхнього впливу на зобов’язання щодо виконання. .

13.2. SillSoft не несе відповідальності за затримки виконання через обставини в зоні відповідальності замовника, порушення ним обов'язків щодо співпраці та обставини непереборної сили. Вони дають право SillSoftt відкласти надання відповідних послуг на час таких обставин плюс розумний час початку.

13.3. Усі зазначені дати та/або кінцеві терміни виконання є орієнтовними та є обов’язковими лише за умови, що вони були визначені обома сторонами у письмовій формі як обов’язкові.

13.4. Якщо SillSoft з вини затримується із обов’язковою датою доставки або надання послуг більш ніж на два тижні, замовник може за період затримки вирахувати компенсацію в розмірі 0,8% від вартості доставки або послуги за повний тиждень затримки, але не більше ніж 8% від загальної вартості як одноразова компенсація, якщо не можна довести меншу шкоду. Це означає, що всі претензії щодо відшкодування збитків через затримку врегульовано. Будь-яка подальша відповідальність у разі невиконання зобов’язань виключається.

14. Претензії щодо недоліків

14.1. Про дефекти слід повідомляти в письмовій або електронній формі у формі, визначеній SillSoft, шляхом зрозумілого опису симптомів помилки, наскільки це можливо, підтвердженого письмовими або електронними записами, відеозаписами, знімками екрана або іншими ілюстративними документами. Повідомлення про дефекти призначене для того, щоб дати змогу відтворити помилку.

14.2. У разі виявлення дефекту в обслуговуванні SillSoft має право забезпечити додаткову роботу протягом розумного періоду часу, або шляхом його ремонту, або шляхом нової доставки.

14.3. SillSoft має право принаймні на дві спроби покращення.

14.4. Якщо додаткове виконання не вдається, замовник може знизити ціну цієї послуги або її частини або скасувати присудження контракту щодо неякісної послуги або її частини. Це також стосується випадків, коли SillSoft відмовляється від додаткового виконання або додаткове виконання є необґрунтованим для клієнта. Інші послуги не поширюються на це відкликання, якщо ці або їхні частини можуть використовуватися клієнтом незалежно.

14.5. Подальші претензії замовника, зокрема щодо непрямих збитків, спричинених дефектами, принципово виключені. Це не стосується випадків наміру, порушення істотних договірних зобов'язань SillSoft та грубої недбалості. Це також не стосується випадків заподіяння шкоди життю, тілу чи здоров'ю.

14.6. Претензії щодо дефектів щодо створеного або адаптованого програмного забезпечення не застосовуються, якщо замовник вніс зміни самостійно або замовив їх внесення третіми особами, за винятком випадків, коли ці зміни не вплинули на походження дефекту.

14.7. Якщо компанія SillSoft після повідомлення про дефект визначила, що дефекту немає, усі витрати, понесені в результаті цього, повністю несе клієнт. Розрахунок вартості здійснюється на основі звичайної погодинної ставки.

14.8. Недоліки, спричинені незначною або грубою недбалістю з боку SillSoft, будуть повністю усунені за рахунок SillSoft. Дефекти або помилки, які виникли на основі прогалин у специфікації або неповної інформації, будуть виправлені повністю за рахунок замовника. Дефекти, викликані використанням стороннього програмного забезпечення, конфліктами з існуючим стороннім програмним забезпеченням або в результаті інтеграції зі стороннім програмним забезпеченням, повинні бути повністю усунені за рахунок клієнта. Усі інші дефекти оплачуються за погодинною ставкою, зменшеною на п’ятдесят (50%) відсотків.

14.9. Термін позовної давності для претензій щодо дефектів становить дванадцять місяців з моменту прийняття.

15. Права третіх осіб

15.1. Клієнт несе відповідальність за вміст своїх Інтернет-сторінок, інтернет-магазинів, веб-додатків та іншого програмного забезпечення, а також за контент, наданий клієнтом. У цьому відношенні клієнт звільняє SillSoft від усіх витрат і збитків у разі пред'явлення претензій третіх осіб. У разі судового спору клієнт несе всі пов’язані з цим витрати. SillSoft не зобов'язаний перевіряти контент на можливі порушення законодавства.

15.2. Програмне забезпечення, надане або надане компанією SillSoft, не має прав третіх сторін, які перешкоджають використанню відповідно до контракту. Якщо є юридичні недоліки, SillSoft має право вжити юридичних заходів для усунення порушення прав третіх сторін або змінити чи замінити послуги таким чином, щоб права третіх сторін більше не порушувалися. Це припускає, що належні функціональні можливості служб суттєво не порушені.

16. Довідкова інформація

16.1. За умови дотримання вимог щодо захисту даних і конфіденційності компанія SillSoft має право назвати надання послуг, на основі якого укладено договір, базовим проектом із зазначенням замовника. Крім того, SillSoft має право використовувати назви брендів, назви, логотипи та слогани замовника у зв’язку з референтним проектом на всіх видах подій, у всіх типах публікацій і ЗМІ.

17. Захист даних і конфіденційність

17.1. Договірні сторони зобов'язуються суворо конфіденційно ставитися до всіх відомостей про ділові та комерційні таємниці іншої договірної сторони, які вони отримують у зв'язку з цією угодою, і не надавати їх неавторизованим третім особам.

17.2. Це зобов'язання продовжується протягом двох років після припинення цього контракту. Зобов'язання щодо захисту персональних даних є необмеженими в часі.

17.3. Передача третім сторонам, які підлягають юридичному зобов’язанню конфіденційності, не потребує згоди. Передача працівникам або допоміжним агентам, яким потрібна інформація для їх роботи під час виконання контрактних послуг, не потребує згоди. Однак договірні сторони гарантують, що вони пов’язані відповідними зобов’язаннями щодо конфіденційності.

17.4. Заборона розголошення не поширюється, якщо договірні сторони зобов'язані розкрити інформацію за законом або судовими чи офіційними постановами. Інша договірна сторона повинна бути заздалегідь проінформована про такий інцидент.

17.5. SillSoft керує електронною зоною для клієнтів, до якої клієнт може отримати доступ. Клієнт отримує індивідуальний пароль, за допомогою якого можливий доступ до кабінету клієнта. Клієнт не має права повідомляти пароль третім особам і повинен ретельно зберігати його, щоб запобігти зловживанням. Клієнт зобов'язаний негайно повідомити SillSoft, якщо пароль було втрачено або якщо йому стало відомо, що неавторизовані треті сторони дізналися про пароль.

18. Передача прав і обов'язків

18.1. Клієнт може передавати права та обов’язки за цим договором третім особам лише за попередньою письмовою згодою SillSoft. У згоді можна відмовити лише з поважної причини.

19. Невимагання

19.1. Обидві Договірні Сторони зобов'язуються не наймати та іншим чином не використовувати працівників іншої Договірної Сторони або її субпідрядників чи інших суб'єктів під час співробітництва між Договірними Сторонами та протягом одного року після закінчення співробітництва.

20. Відставка

20.1. Якщо замовник необґрунтовано відмовляється від оформленого замовлення, усі фактично понесені витрати, пов’язані з виконанням замовлення, підлягають оплаті в повному обсязі, незалежно від ступеня виконання необхідних послуг.

21. Додаткові умови надання індивідуального програмного забезпечення

21.1. Індивідуальне програмне забезпечення розробляється спеціально для використання клієнтом або компанією. Ці умови також застосовуються до всіх поставок і послуг у зв'язку зі створенням і наданням індивідуального програмного забезпечення компанією SillSoft.

21.2. Обсяг послуг детально описується в договорі. Місцем виконання є місцезнаходження SillSoft, якщо інше не домовлено. Замовник письмово підтвердить надання послуги. Програмне забезпечення надається в електронному вигляді.

21.3. Прикладна документація (інструкція з експлуатації) створюється та надається лише у випадку, якщо це письмово погоджено в договорі. Онлайн-допомога надається клієнту, якщо це було письмово погоджено в договорі.

21.4. Вихідний код надається клієнту лише за умови письмової чи електронної згоди на це.

21.5. Відповідальність за виконання несе замовник, якщо інше не встановлено договором. SillSoft готовий підтримати замовника у впровадженні або виконати його повністю. Усі послуги, надані в цьому контексті, оплачуються відповідно до витраченого часу, якщо інше не домовлено. У цьому випадку прийняття виконання має бути письмово підтверджено замовником. Претензії з боку замовника щодо реалізації повинні бути зафіксовані в письмовій формі.

22. Додаткові умови надання типового програмного забезпечення

22.1. Під стандартним програмним забезпеченням розуміють програмні системи, які охоплюють чітко визначену сферу застосування та можуть бути придбані у вигляді готових продуктів. Вони були розроблені для потреб більшості клієнтів на ринку, а не спеціально підрядником для клієнта. Онлайн-пропозиція SillSoft спрямована виключно на комерційних клієнтів.

22.2. SillSoft створює безкоштовне та приватне стандартне програмне забезпечення, ліцензії включені до відповідних продуктів. Уніфікована ліцензійна угода з кінцевим користувачем (EULA) застосовується до власного стандартного програмного забезпечення від SillSoft.

Якщо положення цих умов і положень збігаються з положеннями ліцензії, положення ліцензії мають пріоритет. Описи послуг можна знайти в описах відповідного програмного забезпечення.

22.3. Відповідальність SillSoft при використанні вільного та власного програмного забезпечення від SillSoft обмежується умислом і грубою недбалістю.

22.4. Власне програмне забезпечення, напр. Розширення програмного забезпечення, модулі, плагіни тощо надаються клієнту за плату та захищені авторським правом.

22.5. Власне програмне забезпечення може включати стороннє програмне забезпечення з відкритим кодом. Для такого програмного забезпечення клієнт отримує виключно права на використання, які випливають з умов ліцензії, які застосовуються до цього програмного забезпечення з відкритим кодом.

23. Додаткові умови надання послуг з обслуговування та супроводу

23.1.SillSoft підтримує складну ІТ-інфраструктуру, робочі станції підтримки, середовища розробки, систему квитків, систему керування версіями, програмне забезпечення для віддаленого обслуговування та інші рішення автоматизації ІТ, щоб забезпечити постійну та високоякісну підтримку клієнтів.

23.2. Договір про обслуговування та підтримку програмного забезпечення (SMSA) повинен бути укладений у письмовій формі для надання всіх поставок і послуг у зв’язку з обслуговуванням і підтримкою програмного забезпечення SillSoft.

23.3. Без письмового SMSA компанія SillSoft не надає та не має зобов’язань щодо обслуговування чи підтримки.

23.4. Графік роботи SillSoft: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00. (CET). Не працює в суботу, неділю, державні свята Німеччини, Святвечір і Новий рік.

23.5. За умови, що Договір про технічне обслуговування та підтримку програмного забезпечення було укладено в письмовій формі, SillSoft зобов’язаний відповісти на запит клієнтської підтримки протягом узгодженого договором часу відповіді електронною поштою або по телефону. Обсяг послуг, які надає SillSoft, визначено в укладеному SMSA.

24. Заключні положення

24.1. Усі домовленості між договірними сторонами містяться в пропозиції, цих умовах та будь-яких додатках у письмовій або електронній формі. Немає жодних подальших домовленостей, зокрема, не укладено усних сторонніх домовленостей, які не були підтверджені письмово або в електронній формі.

24.2. Зміни та доповнення до договору завжди повинні бути зроблені в письмовій формі для набуття чинності.

Це також стосується зміни або скасування самого положення про письмову форму.

24.3. Німецьке законодавство застосовується до виключення Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.

24.4. Виключним місцем юрисдикції для всіх суперечок, що виникають із або у зв’язку з цим договором, є місцезнаходження головного офісу SillSoft, за умови, що клієнт є продавцем або юридичною особою публічного права.

24.5. Якщо інше не домовлено, місцем виконання є головний офіс SillSoft.

24.6. Якщо положення повністю або частково не діє або втратить свою юридичну силу пізніше, це не впливає на дійсність решти положень. Те саме стосується, якщо з’явиться регуляторна лазівка.

24.7. Замість неефективних або невиконуваних положень має застосовуватися відповідне положення, яке б максимально наближалося до волі сторін договору та змісту та мети договору.